Skip to content

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Agrimeter,
gevestigd te Lelystad.

 

 1. Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Agrimeter met cliënt en derden, evenals op de uitvoering daarvan.
  • Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Agrimeter zijn overeengekomen.
  • Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Definities
  • Onder “Agrimeter” wordt in deze overeenkomst verstaan: de besloten vennootschap Agrimeter, gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad.
  • Onder “Cliënt” wordt in deze overeenkomst verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Agrimeter een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.
  • Onder “Derden” wordt in deze overeenkomst verstaan: Andere (rechts-)personen dan Cliënt, niet zijnde full-time of part-time medewerkers of freelancers die uit hoofde van hun werkzaamheden voor Cliënt gebruik dienen te maken van het Systeem.
  • “Dienstverlening”: het advies en technische dienstverlening, waaronder onder meer vakinhoudelijke ondersteuning, documenten, programma software, alsmede bijbehorende adviesverlening aan Cliënt.
  • Onder “Agrimeter” wordt in deze overeenkomst verstaan: Het Agrimeteragrarisch platform met vastgoed transacties.
  • Onder “Schriftelijk” wordt in deze overeenkomst verstaan: op papier dan wel in e-mail gestelde, gedagtekende en ondertekende of met naam vermelde correspondentie.
  • Onder ‘’Gebruikerswachtwoord en – naam’’ wordt in deze overeenkomst verstaan: de privé-sleutel van Cliënt, benodigd voor de toegang tot het Systeem, respectievelijk de identificatiecode van de individuele Cliënt.
  • Onder “Helpdesk” wordt in deze overeenkomst verstaan: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan Cliënt, met betrekking tot de door Agrimeter geboden diensten.

 

 1. Offertes en overeenkomsten
  • Alle door Agrimeter gedane aanbiedingen – in welke vorm dan ook gedaan – zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Aanbiedingen verplichten Agrimeter niet tot het aangaan van een overeenkomst.
  • Een overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat Agrimeter een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel indien Agrimeter uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.
  • Een door Agrimeter gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarbij bepalend.
  • Indien Cliënt tegen de inhoud van de aldus tot stand gekomen overeenkomst wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Agrimeter, als bedoeld onder 2.2 en/of 2.3 te doen, bij gebreke waarvan hij geacht wordt onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst.
  • Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen zeven dagen.
  • De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn voor Cliënt niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Agrimeter. Het ontbreken van deze goedkeuring geeft Agrimeter het recht, zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden.
  • Agrimeter behoudt zich het recht voor om – indien zij daartoe aanleiding ziet – aanvragen van cliënten te weigeren.

 

 1. Duur van de overeenkomst
  • Tenzij anders overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor een jaar.
  • Partijen kunnen beide de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden voor het einde van de huidige looptijd. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk plaats te vinden.

 

 1. Inzage gegevensbestanden en verwerking (persoons)gegevens
  • Partijen en alle personen in hun dienst of voor hen werkzaam zijn gehouden tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte gegevens. Dit is slechts anders in gevallen waarin de wet of het bevoegd gezag hiertoe dwingen, bijvoorbeeld bij fiscaal, bestuurlijk of strafrechtelijk onderzoek. Agrimeter heeft haar gegevensverwerking middels passende technische en organisatorische maatregelen beveiligd.
  • Agrimeter is niettegenstaande de verplichting tot geheimhouding, voor het uitvoeren van de opdracht van Cliënt, alsook voor het goede beheer en de exploitatie van het Agrimeter, bevoegd tot inzage in de gegevens(bestanden) van Cliënt.
  • Cliënt is eigenaar van alle door/van Cliënt in het Agrimeter vastgelegde gegevens en door client aangekochte gegevens.
  • Op verzoek van Cliënt zal Agrimeter de gegevens aan Cliënt aanleveren in een door Agrimeter bepaalde, algemeen aanvaarde, datastructuur tegen een vergoeding conform het standaard uurtarief.
  • Agrimeter verwerkt – onverlet het bepaalde in artikel 5.6. t/m 5.8. en eventuele wettelijke verplichtingen – de gegevens uitsluitend in opdracht en volgens de instructies van Cliënt en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door Cliënt verleende overeenkomst.
  • Cliënt verleent Agrimeter uitdrukkelijk toestemming de door Cliënt in het Systeem vastgelegde gegevens op geanonimiseerde en geaggregeerde wijze te verwerken ten behoeve van Agrimeter diensten. De verwerking door Agrimeter vindt uitsluitend plaats ter verbetering van haar dienstverlening en bestaat uit het op basis van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens genereren en vastleggen van statistieken, rangschikkingen en selecties. Voorts worden gegevens verrijkt met gegevens uit openbare bronnen zoals het Kadaster, het CBS, Google Maps, etc. Partijen erkennen dat Agrimeter, de eigenaar is van de op basis van deze gegevens door Agrimeter gegenereerde statistieken (aggregaten), de wijze van rangschikking en de criteria van selecties. Deze dienstverlening, gegenereerd met behulp van gegevens van Cliënt zal standaard beschikbaar gesteld worden aan Cliënten die aangesloten zijn bij Agrimeter.

 

 1. Zekerheidstelling en uitvoering
  • Agrimeter is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Cliënt te verlangen.
  • Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt verstrekt, heeft Agrimeter het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan Agrimeter alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
  • Cliënt is gehouden Agrimeter van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien Cliënt een rechtspersoon betreft of een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan Agrimeter verzoeken om overlegging van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  • Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, is Agrimeter bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan Cliënt worden doorberekend.

 

 1. Gebruik van data
  • Voor zover Cliënt door Agrimeter data verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Het betreft een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde zaken, uitsluitend binnen de eigen organisatie van Cliënt.
  • Cliënt is niet toegestaan data en informatie verkregen, al dan niet tegen betaling, door te leveren aan derden of op welke wijze te vermenigvuldigen.
  • In afwijking van artikel 2 is cliënt wel gerechtig individuele data op te nemen in producten die worden gemaakt door de eigen organisatie voor klanten van de eigen organisatie. Hierbij wordt met name gedacht aan taxatierapporten en/of adviesrapport bij aan- of verkoop.
  • Agrimeter garandeert dat de gegevens door derden worden geleverd voldoen aan alle wettelijk eisen en normen.
  • Met de aanvaarding van de door Agrimeter verstrekte data accepteert Cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal Cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
  • Gebruiksrechten op de data worden aan Cliënt steeds verleend onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

 1. Gebruik van het systeem
  • Agrimeter zal zich inspannen om de in de branche gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen te bewerkstelligen. Cliënt draagt echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en -wachtwoord.
  • Agrimeter is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan Cliënt. Voorts is Agrimeter gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en -naam. De kosten die Cliënt ten gevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Agrimeter.
  • Het is Cliënt niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige en/of strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik mede betrekking heeft op:
  • de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
  • de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
  • de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
  • computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via internet of het systeem anderszins;
  • vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen;
  • de (onrechtmatige) verspreiding van teksten, beeld- en geluidsmateriaal naar e-mailadressen die geen relaties van Cliënt zijn (ook wel bekend als ‘’spamming’’) en waarvan de eigenaar niet expliciet heeft aangegeven boodschappen van Cliënt op prijs te stellen.
  • Het is Cliënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het systeem hindert of het overige gebruik van het systeem nadelig beïnvloedt.
  • Het is Cliënt niet toegestaan om informatie te verspreiden waarvan de openbaarmaking c.q. verspreiding in strijd is met enige wettelijke bepaling of regeling van overheidswege.
  • Het is Cliënt niet toegestaan Derden toegang te geven tot het systeem, dan wel het systeem aan Derden te tonen of demonstreren zonder schriftelijke toestemming van Agrimeter.
  • Het is Cliënt niet toegestaan schermen uit het systeem te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Agrimeter.

 

 1. Beperkingen aan en blokkeringen van het gebruik
  • Agrimeter is gerechtigd het gebruik (van delen) van het Agrimeter door Cliënt en, indien van toepassing, Derden te beperken en/of te blokkeren indien Cliënt zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet, niet behoorlijk of onvolledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van het gebruik (van delen) van het Agrimeter kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet. De kosten van het deblokkeren dan wel het opnieuw aansluiten van de dienstverlening zal bij Cliënt in rekening worden gebracht.
  • Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel 3 of 8.4 bedoelde gedragingen voordoen, kan Cliënt de toegang tot zijn website alsmede tot de andere onderdelen van het Agrimeter worden ontzegd zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. In die omstandigheid kan Cliënt voorts geen rechten meer doen gelden op c.q. inzage verlangen in de reeds dan op zijn Agrimeter voorkomende gegevens.

 

 1. Helpdesk
  • Voor zover niet anders is overeengekomen geschiedt de ondersteunende service van de Helpdesk op de normaal gebruikelijke kantooruren, te weten van maandag tot en met vrijdag van 9:30 uur tot 17:00 uur.
  • Cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de Helpdesk. Agrimeter is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebruikmaking van de gegevens van de Helpdesk door Cliënt.
  • De medewerkers van de Helpdesk zijn bevoegd om, zonder voorafgaande toestemming van Cliënt, zich inzage te verschaffen in (niet openbare) gegevensbestanden van Cliënt, voor zover die voor de ondersteuning noodzakelijk is.
  • Het door Cliënt gedane beroep op de service c.q. bijstand door de Helpdesk veronderstelt:
  • instemming van Cliënt met inzage in diens gegevensbestanden door medewerkers van de Helpdesk;
  • de toezegging van Cliënt, zijn medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers van de Helpdesk.

 

 1. Dienstverlening van Agrimeter
  • De Dienstverlening door Agrimeter zal met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
  • Agrimeter is gerechtigd om zonder toestemming van Cliënt de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van Agrimeter een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard en/of inhoud van de opdracht. Indien dit meebrengt dat deze derden persoonsgegevens verwerken kan dit uitsluitend na voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van Cliënt. Dit kan in geen geval afdoen aan de verantwoordelijkheid die dienaangaande in het kader van de AVG op Agrimeter rust.

 

 1. Aansprakelijkheid en niet toerekenbare tekortkoming
  • Bij situaties waarbij een Cliënt jegens Agrimeter recht heeft op schadevergoeding geldt dat Agrimeter, onverminderd hetgeen overigens in dit artikel wordt bepaald, voor niet meer aansprakelijk is dan voor schade aan zaken, schade wegens dood of lichamelijk letsel of enig andere directe, aantoonbare en werkelijk geleden schade. Agrimeter is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of besparingen, of andere indirecte of gevolgschade.
  • Indien en voor zover op Agrimeter enige aansprakelijkheid jegens Cliënt mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) dat met de desbetreffende overeenkomst gemoeid is, met een maximum van het bedrag dat overeenkomt met de omzet over de laatste 12 maanden, met een maximum van 2.500,00 Euro, terwijl de aansprakelijkheid nimmer het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid op grond van de polisvoorwaarden door de verzekeraar van Agrimeter wordt uitgekeerd, te boven zal kunnen gaan. De beperkingen zien op totalen en gelden niet per gebeurtenis.
  • In afwijking van artikel 2 is iedere aansprakelijk die betrekking heeft op data die verkregen is of wordt via derden uitgesloten.
  • Indien Agrimeter ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Cliënt Agrimeter ter zake volledig vrijwaren.
  • Agrimeter draagt zorg voor de beschikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen, waarbij zij zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden dan wel buiten de macht van Agrimeter gelegen omstandigheden zijn voor risico van Cliënt.
  • Als niet aan Agrimeter toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt ieder handelen of nalaten van Cliënt waardoor schade ontstaat bij derden, storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatiemaatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Agrimeter liggen. Uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud vallen daar eveneens onder.
  • Onder overmacht wordt voorts verstaan bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheidswege die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke zaken. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is altijd dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één (1) jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Agrimeter meldt.

 

 1. Intellectuele eigendom
  • Voor zover Cliënt door Agrimeter programmatuur verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Het betreft een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde zaken, uitsluitend binnen de eigen organisatie van Cliënt.
  • Met de aanvaarding van de door Agrimeter verstrekte programmatuur data accepteert Cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal Cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
  • Het is Cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook de programmatuur te modificeren, te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.
  • Ten aanzien van de door Agrimeter tot stand gebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk merken partijen Agrimeter aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.
  • Alle aan Agrimeter of haar toeleveranciers toekomende rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op data, grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere zaken – zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde zaken, blijven te allen tijde bij Agrimeter of bij haar toeleveranciers rusten.
  • Gebruiksrechten worden aan Cliënt steeds verleend onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
  • Het is Cliënt niet toegestaan gebruiksrechten, op dienstverlening van Agrimeter, met of zonder betaling (door) te leveren aan derden, zonder de schriftelijke goedkeuring van Agrimeter.

 

 1. Prijzen en klachten
  • Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Agrimeter uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
  • Agrimeter is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven te verhogen, één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Agrimeter zal de Cliënt ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.
  • Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond der klacht. De Cliënt dient de klacht in te dienen binnen zeven werkdagen nadat Cliënt met het gebrek bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
  • Indien niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn de klacht wordt ingediend, worden de prestaties van Agrimeter geacht te zijn uitgevoerd conform de overeenkomst en vervalt de mogelijkheid tot reclameren.
  • Alle rechtsvorderingen van Cliënt uit hoofde van enige door hem met Agrimeter aangegane overeenkomst verjaren – behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

 

 1. Facturering
  • Facturen worden digitaal per email aan Cliënt verzonden. Cliënt heeft het recht een specifiek emailadres aan te geven waaraan deze facturen gericht dienen te worden.

 

 1. Betaling, verzuim en gevolgen
  • Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt. Uitsluitend betalingen aan Agrimeter zelf werken bevrijdend.
  • Cliënt is te allen tijde gehouden elke door Agrimeter ingediende factuur te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur, tenzij Cliënt en Agrimeter schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het op de bankafschriften van Agrimeter aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als dag van betaling aangemerkt.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling of waarschuwing nodig is. Voorts is Agrimeter in dat geval gerechtigd om, zonder nadere aankondiging, de uitvoering van de overeenkomst stop te zetten, dan wel de dienstverlening te beperken of te onderbreken, zie ook artikel 8 lid 1.
  • Het afschrift van de door Agrimeter verzonden factuur geldt jegens Cliënt als volledig bewijs van de verschuldigdheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
  • Bezwaren inzake de factuur dienen binnen vijf (5) werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk te worden gemeld overeenkomstig de in artikel 14 genoemde wijze, bij gebreke waarvan het recht om te klagen vervalt.
  • Alle kosten die Agrimeter redelijkerwijs maakt in verband met de incasso in of buiten rechte, van bedragen die op grond van de overeenkomst van partijen verschuldigd zijn en niet op het overeengekomen tijdstip zijn betaald, zijn voor rekening van Cliënt. Tot deze kosten behoren onder meer: de kosten van ingebrekestelling en de overig noodzakelijke werkzaamheden van gemachtigden, deurwaarders, advocaten en procureurs zoals deze ter zake aan de leverancier in rekening worden gebracht, alsmede de daarover verschuldigde omzetbelasting, ongeacht of deze kosten worden geliquideerd en ongeacht het eventuele geliquideerde bedrag.
  • Elke verrekeningsbevoegdheid van Cliënt, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door Cliënt gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter vergoeding van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt Cliënt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  • Agrimeter is gerechtigd om zaken, die zij van en voor Cliënt onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die Cliënt jegens haar heeft, tenzij Cliënt voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

 1. Ontbinding van de overeenkomst
  • Tussentijdse opzegging c.q. ontbinding van de overeenkomst door Cliënt is enkel mogelijk indien Agrimeter toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst.
  • Indien Agrimeter naar de mening van Cliënt toerekenbaar tekort is geschoten, deelt zij dit onverwijld per aangetekende brief aan Agrimeter mee. Agrimeter dient daarbij gedurende veertien (14) dagen in de gelegenheid te worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen. Blijft Agrimeter ook gedurende deze periode in gebreke dan kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Cliënt worden opgezegd c.q. ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging c.q. ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
  • Agrimeter kan de overeenkomst zonder meer ontbinden, zonder voorafgaande opzegging of rechterlijke tussenkomst:
  • in het geval Cliënt nalaat het door hem verschuldigde factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen. In deze gevallen wordt, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, het gehele bedrag van de resterende factuurbedragen direct opeisbaar.
  • in geval van stillegging, liquidatie, surseance van betaling dan wel faillissement van (het bedrijf van) Cliënt.
  • indien Cliënt, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmanszaak, komt te overlijden;
  • Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet. In geval van nietigheid of vernietiging zullen partijen, in overleg, voor die bepaling(en) een regeling in de plaats te stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op alle overeenkomsten met Agrimeter is het Nederlands Recht, zoals geldend voor het Koninkrijk binnen Europa, van toepassing.
  • Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Algemene Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de rechtbank in het arrondissement Lelystad. Agrimeter is echter in een voorkomend geval vrij om te kiezen voor de volgens de wet (tevens) bevoegde rechter.